Návštěvní řád showroom Welldo

Obchodní společnost: WELLDO, s r.o., se sídlem Nová 714/6, 664 41 Troubsko, IČ: 079 13 354, DIČ: CZ079 13 354

Provozovna: WELLDO, s r.o., Nová 714/6, 664 41 Troubsko

Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky showroom WELLDO. Návštěvní řád upravuje základní práva a povinnosti návštěvníků a pravidla bezpečnosti provozu showroom WELLDO (dále společně jen „WELLDO“ nebo „showroom“). Každý návštěvník je povinen řídit se tímto návštěvním řádem. Návštěvní řád je zveřejněn na webové stránce: www.welldo.cz a dostupný v showroomu . 

 

Návštěvní řád je rozdělen do dvou částí: část I. – Obecná část – upravuje obecná práva a povinnosti návštěvníků WELLDO, a část II. – Úseková část – upravuje speciální práva a povinnosti návštěvníků v jednotlivých provozech (parní kabiny, sauny, privátní vany, bazénu). 

Část I. a II. tvoří neoddělitelně návštěvní řád.

 

  1. OBECNÁ ČÁST: 
  2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA VSTUPU DO WELLDO 

1.1 Každý návštěvník WELLDO (dále jen „klient“) je povinen seznámit se s tímto Návštěvním řádem (dále jen „Řád“) a po celou dobu návštěvy ho řádně dodržovat; pobyt v showroom je podmíněn dodržováním tohoto Řádu. Dále je povinen respektovat a řídit se upozorněními a pokyny zaměstnanců WELLDO. Vstupem do showroomu klient vyjadřuje souhlas s ustanovením tohoto Řádu a zavazuje se řídit pokyny zaměstnanců WELLDO. V případě nedodržení Řádu či neuposlechnutí pokynů zaměstnanců WELLDO může být klient z showroomu vykázán bez možnosti vrácení ceny vstupného (pokud je vyžadováno); při neuposlechnutí výzvy k odchodu může být klient vykázán za pomoci Městské policie či Policie ČR. 

1.2 Klient má možnost parkovat se svým dopravním prostředkem na nehlídaném parkovišti umístěném před showroomem WELLDO. WELLDO není správcem ani provozovatelem parkovišť umístěných před showroomem WELLDO a za případnou škodu na dopravním prostředku neodpovídá. 

1.3 Klienti přichází do WELLDO přes hlavní vchod.

1.4 Vstup klientům do příslušných prostor WELLDO je povolen pouze v objednaný čas. Informace o otevírací době klient najde na webových stránkách www.welldo.cz nebo mu je poskytnou zaměstnanci WELLDO. 

1.5 Klient odchází do koupelny. 

1.6 Ve wellness se klient pohybuje bosý nebo v čisté plážové obuvi. V celém wellness centru je zvýšené riziko uklouznutí, proto je klient povinen se pohybovat pomalu, aby předešel vzniku úrazu sobě i ostatním klientům. Doporučujeme nosit plážovou obuv s protiskluzovou podrážkou. 

1.7 V zájmu bezpečnosti je klient povinen řídit se pokyny zaměstnance WELLDO.
1.8 Klient je povinen bezodkladně oznámit úraz, poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní obtíže vyžadující poskytnutí první pomoci, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje, a úraz, poranění či zdravotní obtíže jiného klienta zaměstnanci WELLDO, který dle potřeby zajistí ošetření, popřípadě lékařskou pomoc (včetně přivolání Záchranné služby).
1.9 Úrazy, poranění či jiné zdravotní obtíže, které vyžadují poskytnutí první pomoci, jsou zaměstnancem WELLDO zaznamenány do „Knihy úrazů“. 

1.10 Lékárnička pro poskytnutí první pomoci je k dispozici v koupelně

1.11 Otevírací doba showroomu WELLDO je na objednávku. 

1.12 Připomínky k provozu WELLDO mohou klienti zasílat na emailovou adresu: [email protected]

 

  1. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA 

 

2.1 Obecná práva a povinnosti klienta 

2.1.1 Pokud klient pořizuje fotografie a videa z showroomu WELLDO je povinen je využít výlučně k soukromým účelům. Bez souhlasu jiných osob, nemá-li k tomu zákonný důvod nebo výslovný souhlas, nesmí pořizovat zvukový nebo obrazový záznam o jejich soukromí, využít takové záznamy, případně takové záznamy šířit, ani rušit jejich soukromí. 

2.1.2 V saunách není dovoleno používat mobilní telefony, v ostatních prostorách je dovoleno používat mobilní telefony. 

2.1.3 V případě, že klient není spokojený s poskytnutou službou, má právo obrátit se na zaměstnance WELLDO, případně napsat email na adresu: [email protected]

2.1.4 Zjistí-li klient jakoukoli závadu v showroomu WELLDO, je povinen tuto závadu neprodleně oznámit zaměstnanci. Dále je povinen upozornit WELLDO na porušování Řádu ze strany ostatních klientů. 

 

2.2 Odpovědnost za škodu na majetku či zdraví klienta

2.2.1 Každý klient je povinen se v prostorech WELLDO chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující bezpečnost svou i třetích osob. Klient bere na vědomí, že relaxační aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a že WELLDO nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili klienti sami vlastním jednáním, nedodržováním tohoto Řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců WELLDO, ani za úrazy způsobené klientům jinými klienty. WELLDO všem klientům před prováděním relaxačních aktivit doporučuje zvážit zdravotní rizika, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem. 

2.2.2 Klient odpovídá za škodu na majetku WELLDO způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním/opomenutím, a je tuto škodu povinen WELLDO bez zbytečného odkladu nahradit. 

2.2.3 Každou škoda na majetku či zdraví WELLDO řádně prošetří a zaprotokoluje. Dále bude dle okolnosti případu přivolána Městská policie či Policie ČR, příp. záchranná služba, hasičský záchranný sbor apod. Úrazy eviduje WELLDO v knize úrazů jednotlivých provozoven. 

 

2.3 Zákazy vstupu klientů do prostor WELLDO 

2.3.1 Do prostor showroomu nemají přístup klienti, kteří zjevně trpí příznaky akutního onemocnění (horečka, rýmy, kašel, průjem apod.), přenosnými záněty dýchacích cest, dále osoby zahmyzené a zavšivené, osoby trpící nemocemi projevující se kožními vyrážkami, bradavicemi, osoby s otevřenými, hnisajícími nebo krvácejícími ranami, a osoby, které jsou bacilonosiči střevních chorob, trpí infekčními nemocemi a rovněž jejich rodinní příslušníci. Dále pak osoby nacházející se v karanténě a osoby, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce či přenosná choroba. 

2.3.2 Vstup do prostor wellness centra WELLDO není dovolen osobám pod vlivem alkoholu (podnapilým osobám) a jiných omamných a psychotropních látek. Obsluha showroomu (personál, zaměstnanci WELLDO) je oprávněna odmítnout vstup osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek do prostor showroomu, případně je oprávněna tyto osoby z prostor showroomu vykázat. V případě potřeby může WELLDO přivolat asistenci Policie ČR. 

2.3.3 Do prostor WELLDO nesmí vstupovat zvířata. 

2.3.4 Děti mladší 15 let mohou do prostor WELLDO vstoupit pouze za doprovodu osoby starší 18 let; tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po celou dobu návštěvy WELLDO je za nezletilou osobu odpovědná. Za případné zranění dítěte v důsledku nepozornosti dospělé osoby nenese WELLDO žádnou odpovědnost. 

2.3.5 Využití služby (sauny, privátního vany či parní kabiny, bazénu) osobou mladší 18 let je možné pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která odpovídá za osobu mladší 18 let.

 

3.3 Pokyny pro klienty parní kabiny 

3.3.1 Vstup do parní kabiny je podmíněn zdravotním stavem klienta, který by měl konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Osobám trpícím vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárního systému se pobyt v parní kabině nedoporučuje. Klient má dále povinnost dodržovat obecná pravidla vstupu týkající se zdravotního stavu dle čl. 2.3.1 (I. část) tohoto Řádu. 

3.3.2 V parní kabině doporučujeme sedat si na ručník nebo prostěradlo, do parních kabin je povolen vstup v plavkách. 

3.3.3 Doporučená délka pobytu v parní kabině dospělé osoby bez zdravotních potíží je 20 minut a maximálně 4 cykly po sobě. 

3.3.4 Je přísně zakázáno požívat nápoje či konzumovat potraviny v prostoru parní kabiny. 3.3.5 V parní kabině je zakázáno stoupat a stát na lavicích, jakýmkoli způsobem zabraňovat vyvíjení páry, přibližovat se a dotýkat ústí vyvíječe páry (hrozí akutní nebezpečí opaření klienta). 

 

3.4 Pokyny pro klienty sauny (finské sauny, infrasauny) 

3.4.1 Vstup do saunového světa je podmíněn zdravotním stavem klienta, který by měl konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Osobám trpícím vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárního systému se pobyt v sauně ne- doporučuje. Klient má dále povinnost dodržovat obecná pravidla vstupu týkající se zdravotního stavu dle čl. 2.3.1 (I. část) tohoto Řádu. 

3.4.2 Před prvním vstupem do saun je každý klient povinen se omýt mýdlem a osprchovat teplou vodou. 

3.4.3 Do saun je povolen vstup pouze bez plavek a bez obuvi. Osuška a prostěradlo je k zapůjčení v provozovně. 

3.4.4 V saunách je klient povinen sedat si na ručník nebo prostěradlo. 

3.4.5 Doporučená délka pobytu ve fisnkých saunách pro dospělou osobu bez zdravotních potíží je 8–13 minut a maximálně 4 cykly po sobě. V infrasaunách 30-60 minut a 1 cyklus.

3.4.6 V saunách je klientům zakázáno jakkoliv zvětšovat vlhkost, mávat ručníkem, provádět saunový ceremoniál, používat větve na šlehání. 

3.4.7 Do saun je zakázáno přinášet a konzumovat jakékoliv jídlo, nápoje nebo žvýkat žvýkačky. 

3.4.8 Ve všech saunách je zakázáno používaní peelingů, kávy a jiných znečišťujících látek.V parních kabinách je možné použít saunovací kosmetiku zakoupenou v prostorách wellness centra WELLDO. 

3.4.9 Klientům je zakázáno jakkoliv manipulovat s vybavením saun.

 

3.5 Pokyny pro klienty privátních van (vířivá vana) 

3.5.1 Vstup do privátních van je podmíněn zdravotním stavem klienta, který by měl konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Osobám trpící vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárního systému se pobyt v privátních vanách nedoporučuje. Klient má dále povinnost dodržovat obecná pravidla vstupu týkající se zdravotního stavu dle čl. 2.3.1 (I. část) tohoto Řádu. 

3.5.2 WELLDO upozorňuje klienty privátních van na následující bezpečnostní rizika, která hrozí při využití prostor privátních van: 

  1. a) nebezpečí úrazu, nebezpečí uklouznutí – povrchy privátních van a okolí jsou hladké a kluzké, nebezpečný je vstup i výstup z privátní vany, 
  2. b) hloubka vody – výška hladiny privátních van vsedě odpovídá vzrůstu dospělé osoby, proto není privátní vana vhodná pro osoby nižší než 145 cm 
  3. c) nebezpečí přehřátí – teplota vody se pohybuje v rozmezí 34–41 stupňů, což při delším pobytu v teplé vodě může způsobit přehřátí organismu, 
  4. d) vířivý efekt – trysky ve whirlpoolové privátní vaně nejsou vhodné pro dětský organizmus, d) nebezpečí popálení – v prostoru privátních van mohou být umístěny dekorační svíčky, při porušení zákazu manipulace se svíčkami hrozí riziko popálení. 

3.5.3 Vstup dětí do 3 let a osobám nižším než 145 cm se využití privátních van, vzhledem k bezpečnostním rizikům uvedeným v odst. 3.5.2, nedoporučuje. 

3.5.4 Při každém vstupu osoby mladší 18 let do privátní vany je zákonný zástupce nebo osoba starší 18 let doprovázející dítě povinna převzít odpovědnost za dítě s ohledem na hrozící rizika uvedená v odst. 3.5.2. 

3.5.5 Je přísně zakázáno používat vlastní esence, esenciální oleje, soli či jiné směsi určené do koupele. Je přísně zakázáno manipulovat s dekoračními svíčkami. 

3.5.6 Před vstupem do privátních van je klient povinen se omýt mýdlem a osprchovat teplou vodou bez plavek. 

 

3.6 Pokyny pro klienty bazénu / swim spa

3.6.1 Vstup do bazénu / swim spa je podmíněn zdravotním stavem klienta, který by měl konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Klient má dále povinnost dodržovat obecná pravidla vstupu týkající se zdravotního stavu dle čl. 2.3.1 (I. část) tohoto Řádu. 

3.6.2 WELLDO upozorňuje klienty bazénu na následující bezpečnostní rizika, která hrozí při využití prostor bazénu: 

  1. a) nebezpečí úrazu, nebezpečí uklouznutí – povrchy bazénu a okolí jsou hladké a kluzké, nebezpečný je vstup i výstupu, 
  2. b) hloubka vody – vzhledem k hloubce bazénu může být rizikový pro osoby nižší než 150 cm 

3.6.3 Před prvním vstupem do bazénu je každý klient povinen se omýt mýdlem a osprchovat teplou vodou. 

3.6.4 Při každém vstupu osoby mladší 18 let do bazénu je zákonný zástupce nebo osoba starší 18 let doprovázející dítě povinna převzít odpovědnost za dítě s ohledem na hrozící rizika uvedená v odst. 3.6.2. 

 

 

Důležitá telefonní čísla: 

150 – hasiči 

155 – záchranná služba

158 – policie 

112 – tísňová volání

 

Účinnost dnem 1.1.2023