Všeobecní obchodní podmínky

obchodní společnosti WELLDO s.r.o. se sídlem Troubsko, Nová 714/6, PSČ 664 41 IČ: 07913354, DIČ: CZ07913354 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C110911 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.welldo.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky, OP“) obchodní společnosti WELLDO s.r.o. se sídlem Troubsko, Nová 714/6, PSČ 664 41 IČ: 07913354, DIČ: CZ07913354 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C110911, (dále jen „prodávající, dodavatel, poskytovatel, provozovatel, Správce, Zpracovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „kupní smlouva“ není-li třeba přesné rozlišení)) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující, objednatel, spotřebitel či podnikatel, Subjekt údajů“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.welldo.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.welldo.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva (a to i ve formě objednávky-akceptace a následného vystavení dokladu o koupi) a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Tyto OP se obdobně a v racionálně aplikovatelné míře použijí i při objednávce prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku (např. email, telefon, fax, dopis) (podpůrně § 1820, § 1824 a násl. a § 2079 a násl. NOZ) a s určitými obměnami i při objednávce osobně na prodejně (vyplnění objednávky-formuláře či rovnou koupě na místě).

1.6. Tyto OP jsou viditelně umístěny na webové stránce obchodu v její dolní části (www.welldo.cz) a kupujícímu je umožněno se s nimi v dostatečné míře seznámit před odesláním své objednávky. Okamžikem podání objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Obě strany jsou uzavření kupní smlouvy jsou strany vázány těmito obchodními podmínkami.

1.7. POJMY:

a) Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

b) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s WELLDO s.r.o. nebo s ním jinak jedná.

c) Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve OP pro podnikatele.

1.8. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP, obsahem smlouvy a příloh a instrukcemi prodávajícího s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení informací o hmotnosti, rozměrech, výkonu apod. Cena zboží je sdělena v cenové nabídce zaslaném e-mailem. Stejným způsobem je dohodnutá cena dopravy a instalace.

2.2. Sdělení ostatních zákonných informací se řídí ustanoveními § 1811, § 1820 a § 1821 NOZ.

2.3. Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronické pošty na adrese [email protected] nebo [email protected]; osobně v provozovně a telefonicky.

2.4. Prodávající je povinný sdělit kupujícímu informace o ceně zboží, způsobu úhrady (popř. i záloha), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace jsou sdělovány prostřednictvím e-mailu, a to ješte před samotným objednaním zboží.

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky, kterou zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu kupujícího, a následným potvrzením této objednávky ze strany kupujícího.

2.6. Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, a veškeré doklady, které se k věci vztahují, a umožní mu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Při odeslání věci, prodávající odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě; kupujícímu (spotřebiteli) předáním spotřebiteli přepravcem.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené́ s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Nová 714/6, 664 41 Troubsko;

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“) FIO banka (CZ) č.ú. 2301589954/2010; FIO banka (EUR) č.ú. 2501589967/2010 IBAN: CZ9520100000002501589967, SWIFT: FIOBCZPPXXX

d) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

3.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4. Prodávající je oprávněn v určitých případech vystavit zálohovou fakturu:

a) cena objednaného zboží převyšuje hodnotu 10.000,- Kč, zálohová faktura může být vystavena až do výše 100% z ceny objednaného zboží

b) objednané zboží má specifické vlastnosti dle individuálního požadavku kupujícího či není standardně skladem u smluvních dodavatelů, zálohová faktura může být vystavena až do výše 100 % z ceny objednaného zboží

c) technologické zboží podléhající dalšímu zapojení např. vířivé vany, sauny, parní boxy, masážní boxy apod., zálohová faktura může být vystavena až do výše 60-100 % z ceny objednaného zboží.

3.5. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

3.6. V případě prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, změny sortimentu nabízeného zboží a změny cen či dodací lhůty v odůvodněných případech, zejména při změně peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace, nebo při výrazné a náhlé změně dodavatelských podmínek výrobce, nebo ostatních dodavatelů zboží. V případě změny kupní ceny, nebo chybné ceny u nepotvrzené objednávky nebo nedostatku či nemožnosti obstarat objednané zboží apod. je kupující informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou podmínek souhlasí, objedná zboží jiné nebo svou objednávku zruší.

3.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, výdajový pokladní doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde

4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1818 a 1837 a násl. NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů apod. (§ 1837).

4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1829 a násl. NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce, osobně či písemně, a to do 14 dnů od převzetí zboží; u smlouvy na několik druhů zboží či dodání v několika částech je to do 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží; u smlouvy na opakovanou pravidelnou dodávku je to do 14 dnů od převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu jeho sídla, provozovny či na jeho adresu uvedenou pro doručování či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected] nebo vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách prodávajícího www.welldo.cz. Za odstoupení od kupní smlouvy se nepovažuje nevyzvednutí objednaného zboží.

4.4. Poruší-li některá ze smluvních stran prodlením svou smluvní povinnost podstatným způsobem, může druhá strana od smlouvy odstoupit, pokud to prodlévajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozví (§ 1977 a násl. s odkazem na § 1968 a násl. NOZ). Jde-li o nepodstatné porušení smluvních povinností, může druhá strana od smlouvy odstoupit v případě, když prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě.

4.5. V případě, že je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena písemná rámcová kupní smlouva, má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu rámcové kupní smlouvy k podstatné změně OP. Odešle-li však kupující objednávku v den následující po dni, v němž došlo ke změně OP, platí, že se změnou OP souhlasí. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu mimo jiné na adresu jeho sídla, provozovny či na jeho adresu uvedenou pro doručování (i osobně) či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected]. Již odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je však kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán a je povinen zaplatit kupní cenu.

4.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na náklady kupujícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu (nebo alespoň vhodně zabalené). Zboží musí být kompletní včetně příslušenství, návodu, záručního listu apod. a s dokladem o koupi a kopií průvodního dopisu (výjimka § 2110). Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

4.7. Ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než od vrácení/prokázání vrácení zboží kupujícím (spotřebitelem) dle čl. 4.6. OP je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud prodávající shledá vše v pořádku, ve stejné lhůtě vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky s výjimkou nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

4.8. Kupující (podnikatel) není oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH. Bude-li umožněno Kupujícímu (podnikateli) odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující (podnikatel) bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Bude-li umožněno Kupujícímu (podnikateli) odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující (podnikatel) bere na vědomí, že si společnost WELLDO vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

4.9. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno či nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.10. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

4.11. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit (storno objednávky). V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.12. Prodávající však není povinen zaslat peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující doručí zboží na adresu provozovny uvedenou níže, popř. než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.13. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě nevrácení, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li však vydání tohoto předmětu dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Kupující (podnikatel) není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

4.14. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu nejlevnějším způsobem nabízeným prodávajícím.

4.15. V případě částečného započetí plnění služby je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny služby.

4.16. V případě, že kupující má stížnost, může tuto uplatnit přes [email protected], příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘEPRAVA

5.1. Není-li stanoveno jinak, je kupující povinen uhradit náklady spojené s dodáním objednaného zboží.

5.2. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, požadovat náhradu nákladů za přepravu, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží.

5.4. V případě sjednaného osobního převzetí zboží v provozovně prodávajícího/dodavatele, je prodávajícího/dodavatel povinen kupujícího dohodnutým způsobem (elektronickou poštou, telefonicky, dopisem, apod.) vyzvat k osobnímu odběru zboží, a to nejpozději následující pracovní den po obdržení zboží na provozovnu. Při osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího/dodavatele je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad o úplném zaplacení zboží. Jiná osoba než kupující může zboží převzít, pokud se prokáže zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jeho jméno a platným občanským průkazem. Kupující je zároveň povinen si zboží prohlédnout za přítomnosti zástupce prodávajícího/dodavatele.

5.5. Po dobu prodlení kupujícího (podnikatele) s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci.

5.6. U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze ve všední den, není-li stanoveno jinak. Při objednávkách založených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno v následující pracovní dny.

5.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.8. V případě chybné objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen uhradit opětovnou dopravu (více info u prodávajícího).

5.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda-li zboží nevykazuje vady, např. mechanické poškození obalu, počet balíků. Je-li tomu tak, má kupující právo zboží nepřevzít a s pověřeným pracovníkem přepravce sepsat protokol o škodě a nechat si to jím potvrdit (obsah: označení stran kupní smlouvy, zboží, cena popř. doložit objednávku, dopravce, poškození, datum a čas a místo). Následně je o tomto kupující povinen neprodleně informovat přepravce a prodávajícího, a to telefonicky, emailem či osobně.

5.10. Podpisem dodacího listu/faktury/výdajového pokladního dokladu kupující vyjadřuje souhlas s převzetím zboží a zároveň stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě zjištění mechanického poškození zboží při osobním převzetí v provozovně prodávajícího je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5.11. Je-li Předmět smlouvy vyvezen mimo území České republiky (dále jen ČR), nese náklady zejména na dopravu osob nebo věcí do zahraničí, v zahraničí nebo zpět na území ČR, ubytování osob, správní poplatky kupující (objednatel).

5.12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1 Formulář pro uplatnění reklamace naleznete zde

6.2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (spotřebitel) ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2082, § 2099 a násl. s odkazem na § 1914 a násl. NOZ).

6.3. Je-li smluvní stranou kupující (podnikatel) jednající v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se tyto vztahy mimo jiné i příslušnými obecně závaznými podmínkami autorizovaného servisu a podmínkami dovozců zboží do ČR. Prodávající nese vůči němu odpovědnost za škodu způsobenou prodávaným zbožím nejvýše do částky 70.000 Kč, není-li stanoveno jinak.

6.4. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

6.5. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.6. Nebezpečí škody přechází na kupujícího s převzetím zboží/služby. Nebezpečí škody při přepravě přechází na kupujícího (podnikatele) předáním prvnímu dopravci. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele. To samé platí, pokud kupující nepřevezme věc, i když mu s ní bylo umožněno nakládat.

6.7. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

6.8. Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vady na prodávané zboží a poskytované služby ve lhůtě 24 měsíců nebo v době prodloužené záruky, není-li stanoveno jinak např. čl. 6.19. (12 měsíční záruční lhůta u použitého zboží, či záruční lhůta v souvislosti s životností zboží při jeho běžném používání) či jde o prodlouženou záruku (dále jen “záruční doba, ZD“). Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím; při odeslání zboží, začíná běžet od dojití věci do místa určení; při objednaném uvedení věci do provozu jiným než prodejcem, ZD začíná běžet ode dne uvedení věci do provozu s tím, že kupující uvedení do provozu objednal do 3 týdnů od převzetí zboží a poskytl potřebnou součinnost. Záruční doba u dodaných stavebních prací je 60 měsíců, není-li stanoveno jinak, a počíná běžet ode dne protokolárního převzetí díla. Na technologie a dodané materiály s dílem související je záruční doba stanovena výrobcem zařízení či dodavatelem materiálu, záruční doba začíná běžet od protokolárního předání díla. Odlišné specifikace, jěž mají přednost před OP mohou být v „Záručním listu.“

Kupující (podnikatel) je oprávněn reklamovat pouze ty vady, které věc měla již při převzetí. Kupující (podnikatel) je povinen si věc řádně prohlédnout a případnou zajištěnou vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu vytknout, max do 3 dnů od převzetí. K později vytknutým zjevným vadám nebude přihlíženo. Doba záruky za jakost není sjednána (neexistuje, není-li stanoveno jinak. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v přiměřené době. K odstoupení od smlouvy dále čl. 4.8. OP.

6.9. ZD se prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně (to neplatí u neoprávněné reklamace). V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nové, ZD začne běžet nanovo od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tj. den, kdy byl kupující povinen věc převzít.

6.10. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů* od „protokolárního“ převzetí zboží či služby či stavebních prací vč. technologii a materiálů, prodejci, popřípadě vyplnit reklamační list, nebo formulář, pokud je součástí příslušenství dodávaného zboží/služby/stav.prací, a popsat datum dodání, název výrobku, reklamované množství, popis závady (popřípadě fotografii) a návrh na vyřízení reklamace. **

* V případě dodání společností TopTrans, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání zboží.

** V případě vady na zboží osobně vyzvednutého v prodejně, je kupující povinen písemně oznámit tuto skutečnost vyplněním kontaktního formuláře a to tentýž pracovní den, zboží nesmí být použité. Na pozdější reklamace bohužel nemůže být brán zřetel.

6.11. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6.12. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou či donést osobně na adresu provozovny prodávajícího Nová 714/6, 664 41 Troubsko. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Pokud je však v záručním listě (prodejka, faktura, doklad o zakoupení či speciální záruční formulář se zákonnými údaji) uveden jiný podnikatel (autorizovaný nebo registrovaný servis) určený k opravě, může kupující uplatnit právo na opravu u tohoto podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě oprávněné reklamace, má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.

6.13. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, označeno viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, součástí, dárku atd.), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo) a popř kopii nákupního dokladu, volba způsobu vyřízení reklamace (viz níže). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupujícímu-spotřebitel může prokázat a doložit uvedené skutečnosti i jinak, např. výpis z bankovního účzu o koupi zboží. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, popř. i dokladu o reklamaci (stejné sériové číslo jako na reklamovaném zboží). Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné, jinak je prodejce oprávněn ho odmítnout k reklamačnímu řízení (viz Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000 Sb., v platném znění).

6.14. Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc/služba/dílo (díle společně „věc“ kde je to aplikovatelné) při převzetí nemá vady. Zejména, že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc/služba/dílo takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci/služby/díla uvádí nebo pro který se obvykle používá.

6.15. V případě, že věc při převzetí kupujícím nesplňuje čl. 6.4. (dále jen “vada”), tzv. jde o podstatné porušení smlouvy, má kupující (spotřebitel) právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího (spořebitele) buď výměnou věci, dodáním chybějící části, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Na přiměřenou slevu má kupující (spořebitel) nárok i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Tento odstavec neplatí, pokud kupující (spořebitel) před převzetím věci o vadě věděl nebo vadu sám způsobil. Vada věci, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne jejího převzetí, se považuje za již existující při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. U kupujícího (podnikatele) mohou být podmínky upraveny odlišně.

6.16. Kupující oznámí volbu nápravy při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, ledaže jde o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu (spotřebiteli), že vady neodstraní, může kupující (spotřebiteli), požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu (podnikateli), že vady neodstraní, může kupující (podnikatel), požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

6.17. Jedná-li se o nepodstatného porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, či odstranit právní vadu; jiné vady může odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

6.18. V případě, že prodávající vadu věci neodstraní včas nebo odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, či od smlouvy odstoupit. Změnu volby může Kupující změnit jen se souhlasem prodávajícího. Obdobně platí i pro vady, které znemožňují řádné užívání věci pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad (neplatí pro kupujícího – podnikatele).

6.19. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena (např. použité, poškozené, nekompletní atd.). Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže, kámen), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzoru nebo barevném tónu), lakovaných a kachlových ploch. Dále prodávající neodpovídá za vady vzniklé (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití) např. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek; používáním v rozporu s obecnými předpisy či návodem k použití; používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno; neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží (např. nerespektování doporučené doby servisu, nepoužíváním doporučených prostředků na ochranu vody); provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů; zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy; zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí; zboží nebo jeho část bylo poškozeno počítačovým virem či neautorizovaným softwarem; u spotřebního zboží (např. baterie) s 6ti měsíční životností či jiného zboží s kratší životností něž 24 měsíců, kdy vadou není ani stupeň opotřebení věci způsobený jejím obvyklým používáním apod. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

6.20. Reklamované zboží bude testováno jen na písemně vytknuté závady.

6.21. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu je možné prodloužit po domluvě s kupujícím- spotřebitelem s podmínkou, že takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Jedná-li se o případ kupujícího-podnikatele, o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne jejího uplatnění. U kupujícího (podnikatele) rozhodne prodávající v přiměřené době.

6.22. O průběhu a vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího emailem, popř.telefonicky či písemně. Pokud si kupující nevyzvedne zboží do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení je kupující povinen uhradit částku za uskladnění zboží.

6.23. Kupující má právo na úhradu nutně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně (např. poštovné). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel navíc právo na úhradu přímých nákladů souvisejících s odstoupením.

6.24. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad o uplatnění/přijetí reklamace a prokázat svou totožnost. Prodávající zároveň vydá kupujícímu doklad o uplatněné reklamaci, zejm. co bylo obsahem, datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.25. V případě zamítnutí opravy pro neoprávněnost uplatnění, může prodávající se souhlasem provést placenou opravu. Před opravou bude kupující informován o ceně opravy, rozsahu a nutné době, a to vše na základě písemné servisní smlouvy.

6.26. Vyloučení odpovědnosti a záruk

a) Každý uživatel užívá Stránky www.welldo.cz na vlastní riziko.

b) WELLDO nezaručuje správnost, úplnost a aktuálnost informací na těchto stránkách, jakož ani možnost připojení a bezchybného fungování Stránek

c) WELLDO neodpovídá za jakékoliv případné přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek www.welldo.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti, nemožnosti připojení se k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

d) WELLDO rovněž nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek www.welldo.cz

7. DALŠÍ PRODEJ ZBOŽÍ A JEHO OMEZENÍ

7.1. Kupující je oprávněn prodávat zboží dalším kupujícím, kteří nejsou konečnými zákazníky, ale kupujícími ve smyslu těchto OP (podnikateli) pouze s písemným souhlasem prodávajícího. O tento souhlas je povinen zažádat kupující emailem prodávajícího před dalším prodejem zboží. V žádosti musí uvést kupující identifikaci dalšího kupujícího, tj. firmu podnikatele (jméno a příjmení) či firmu právnické osoby, IČ a kontaktní údaje (e-mail, místo podnikání nebo sídlo). Pokud prodávající neudělí souhlas do 5 pracovních dní ode dne doručení žádosti, žádost je považována za zamítnutou.

7.2. Každý další kupující je povinen dodržovat OP prodávajícího a jednat v jejich souladu, o čemž je kupující, který zboží dále prodává povinen tyto osoby poučit.

7.3. Prodávající má nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč v případě, že by kupující porušil povinnost dalšího prodeje bez souhlasu prodávajícího a dále při porušení povinnosti mlčenlivosti či práv z duševního vlastnictví dle čl. 8 a 9 níže. Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody v celé výši.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. MLČENLIVOST A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1. Prodávající a kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o veškerých údajích a informacích („důvěrné“), které se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení kupní smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy a nejsou veřejně dostupné. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 504 a § 2985 NOZ v případě, že byly smluvní strany upozorněny na skutečnost, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství, není-li stanoveno jinak.

9.2. Uzavřením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu) prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.

9.3. Veškeré reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek prodávajícího jsou chráněna dle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení NOZ o nekalé soutěži, v platném znění. Bez prokazatelného písemného souhlasu prodávajícího, je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Tento souhlas může prodávající bez udání důvodu kupujícímu kdykoli odebrat.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména s ustanoveními zákonem č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník v platném znění. A s respektováním práva EU.

10.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.4. Platné OP jsou k dispozici na internetových stránkách www.welldo.cz a každý kupující má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn OP doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či OP vyžadují písemnou formu. Změnit OP lze i jednostranně, druhé straně se tato změna oznámí písemně co nejdříve a ta je oprávněna možnost změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě 15 dní od doručení (§ 1752 NOZ). Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

10.5. Smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu minimálně 5 let a není přístupná.

10.6. Smlouva a ostatní dokumenty jsou vyhotoveny v českém jazyce, není-li stanoveno jinak.

10.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Nová 714/6, 664 41 Troubsko, Česká republika, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 723 703 755. Webová stránka: www.welldo.cz.

Tyto OP nabývají platnosti dne 29.03. 2021 a v plném rozsahu ruší předchozí OP. S respektování uplatnění ustanovení a implementace GDPR (EU) pro ČR od 25.5.2018.